Vëndres 18 de mà 2018

Enes dla families - Film per mutons

Proiezion de n film per mutans, mutons, jëunes y jëuni n ucajion dla "Enes dla families"

L program plu avisa dl film che unirà mustrà ie pona da udëi tla bibliotech, ulache l sarà nce julantins da pudëi se tò pea.
L film ie tla rujeneda tudëscia.

Urtijëi, Bibliotech San Durich, 16:00 - 17:30

Ref.:

Org.: Bibliotech S. Durich

Urtijëi Presentaziun Film y fotografia

aggiungi al calendario