Vëndres 15 de jügn 2018

Curs de jì a crëp cun i mëinacrëp

Chësc curs ie nteressant per chëi che essa uëia de mparé a se arpizé ti crëps, ma ënghe per chëi che ulessa n iede l purvé.

L curs vën tenì te Gherdëina, ulache l ie truepa puscibiliteies de jì a crëp.

N vënderdi, ai 15.06.2018 dala 20.00 h uniral tenì na sëira de teoria, tla palestra de arpizeda indoor te Sëlva, ulache n jirà ite plu avisa sun la massaria che n adrova per jì a crëp, sun i periculi y co i schivé, n mparerà a liejer la chertes y a se crì ora la vies che n uel fé. N sada y n dumënia saral la pert pratica.

Per nfurmazions plu avisa pudëis cherdé su:

Romana 338 8988620


Urtijëi, 20:00 - 18:00

Ref.: Lia da Mont

Org.: Lia da Mont de Gherdëina

Urtijëi Curs Hobby y aurela cörta

aggiungi al calendario