Lönesc 11 de novëmber 2019

Curs de preparazion ala nasciuda

11.11.2019 16.00 - 19.00
18.11.2019 16.00 - 19.00
25.11.2019 16.00 - 1.9.00
02.12.2019 17.00 - 19.00
09.12.2019 17.00 - 19.00

16.12.2019 16.00 - 19.00

Iscrizions: CUPP centro unico prenotazione provinciale: tel. 0471 457457, 08.00 - 16.00 (da lunesc/a vënderdi/) email:prenotazione.bz@asdaa.it ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera: 0471/794290


Metù a jì dal servisc saniter.


Urtijëi, palestra, Cësa de Paussa, 16:00 - 19:00

Ref.: ëifoma, assistënta sanitera

Org.: Servisc saniter

Urtijëi Curs Sanité

aggiungi al calendario