Vëndres 6 de dezëmber 2019

"Mejes" Stories de vita y cianties d'Avënt

Manifestazion de curnisc ala mostra "MEJES" de Gherdëina"

D’inviern cun frëit y nëif paussòva l lëur sun l ciamp y la vita da paur se cunzentrova inò deplù te cësa. L mur de stua cun si bon ciaut fova d’inviern l patron dla cësa. Gën stajoven a paussé sun banch da furnel y se la cunté, a filé o a ziplé nchin tert da sëira n cumpanìa cun d’autri. Stories y tradizions univa nsci purtedes inant.
Per l tëmp d’Avënt à l Museum Gherdëina nvià ite deplù persones a cunté n vënderdi, ai 6 de dezëmber de si esperienzes de vita y d’autra ntraunides d’inviern sun n luech da paur te Gherdëina y coche n se njiniova ca ala ueia da Nadel. L sarà da audì stories che fej pensé do, ma nce stories plëines de bon umor y da se la rì.
Tres l domesdi menerà Vinzenz Senoner de Fussel.
Danterite cianterà l “Trio dl’ëiles de Gherdëina“ acumpanià da Otto Dellago.
La ntreda ie debant!


Liber di Mejes - Azion da Nadel

Mo na segonda azion vën piteda dal Museum Gherdëina ntan l tëmp d’Avënt. L liber “Mejes de Gherdëina – La memoria de na cuntreda” ie da pudëi giapé a n miëur priesc. Leprò giapen mo na cherta d’entreda dl Museum a Urtijëi da scinché pea.
L liber cun la imajes nueves a blanch y fosch di mejes cris su ti ultims mënsc dal fotograf de architetura Vaclav Sedy fej luné ora la belëza y richëza architetonica, costrutiva y estetica particulera di mejes de Gherdëina.
Sëuraprò ala fotografies iel tl liber cuntribuc di autores Wolfgang Klebeslberg, Paulina Moroder, Josef Nössing, Annibale Salsa y Alberto Grimoldi cun reflescions sun l valor storich, culturel, soziel y architetonich di mejes coche n simbul chiet y suprem dl'identità de Gherdëina.


Da chëst'ena d’Avënt inant ie la mostra “Mejes” tla Cësa de Cultura davierta uni di, ora dl lunesc: dal merdi ala dumënia, dala 15 ala 18, sada y dumënia nce danmesdi dala 10 ala 12.30Deplù nfurmazions: Museum Gherdëina
T 0471 797554 info@museumgherdeina.it

Urtijëi, sala dla mostra MEJES, Cësa de Cultura, 16:00 - 17:30

Ref.: Persones de Gherdëina. L cianta: Trio d’ëiles de Gherdëina cun Otto Dellago

Org.: Museum Gherdëina

Urtijëi Festa

aggiungi al calendario