PandeMusic - testemunianzes de mujiga

Sabeda
01
Ma
00:00
Mercui
15
Setëmber
00:00
Località: Sëlva,
Uniun: Servisc Furmazion Gherdëina
Classificaziun dl'iniziativa: Cultura, Musiga, Teater, Ert
Cun la scumenciadiva PandeMusic uelen lecurdé cun registrazions de mujiga audio y video chësc mumënt straurdiner di tëmps dl corona y ti dé na usc al tlima che ie unì su te chësta situazion de emergënza. Per duc chëi de Gherdëina che ie apasciunei de mujiga unfat sce i ie te na lia, l fej per hobby o de prufescion, dëssel vester na sburdla a fé inò velch te na maniera ativa y creativa.
L possa tò pert duc chëi de Gherdëina (o la persones che à na relazion cun l raion de Gherdëina) de uni età.
L ie nvià de cuer a tò pert grupes de ujes o de strumënc, duec o de majera grupes de d’uni sort de mujiga (rock, pop, jazz, populer y n.i.).
I pec de mujiga ie da dé ju pra l Servisc Furmazion Gherdëina dai prim de agost inant, nchin ai 15 de setëmebr 2021.
Sustënidëures dla scumenciadiva
• Chemuns de Sëlva, S. Cristina, Urtijëi y Ciastel
• Cunsëis de Furmazion de Sëlva, S. Cristina y Urtijëi
• Region Autonoma Trentin-Südtirol
• Ufize Cultura Ladina y Junëza dla Provinzia Autonoma de Bulsan
• Cassa Raiffeisen Gherdëina
• Istitut Ladin Micurá de Rü
Per nfurmazions:
Servisc Furmazion Gherdëina dl Istitut Ladin Micurá de Rü
tel. 0471 79 4268 dal lunesc ala juebia dala 9.00 ala 12.00 y vënderdi dala 9.00 ala 11.00
E-mail: furmazion.gh@micura.it
La bandida dl cuncors pudëis liejer sota:
https://www.micura.it

PandeMusic - testemunianzes de mujiga, Sëlva- , ore 0:00